Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych które są kontrahentami MAGYSTRAL - POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000272743 (dalej: Spółka) lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się ze Spółką.

Przekazywane poniżej informacje mają zastosowanie także w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej z MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o..


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego „RODO”, które reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o..W związku tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 
Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 057) Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, mail: office@magystral.pl tel.
+48 22 333 72 50.


Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dokonywane wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy, w szczególności wykonywania obowiązków MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o.. z niej wynikających, w tym rozliczeń transakcji, realizacji płatności, dokonywania rozliczeń podatkowych, windykacji należności.


Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o. jako administratorze. Ponadto przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach:

a)      analitycznych w szczególności doboru usług i optymalizacji produktów na podstawie zawartej umowy  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

b)      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

d)      w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

e)      w celu oferowania przez Spółkę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach), a w pozostałym zakresie ich podanie było niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i podjęcia współpracy .


MAGYSTRAL - POLSKA sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia umowy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.


Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być inne spółki z grupy wchodzących w skład  Koncernu Naftowego „Rosneft, a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania Państwa danych osobowych na przykład w zakresie obsługi informatycznej i prawnej, a także firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej.

Przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej, może nastąpić wyłącznie gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby której danej dane dotyczą
(podstawa z art..49 ust.1 lit. c RODO) lub ich przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby której dane dotyczą (podstawa z art..49 ust.1 lit. b RODO).

  
Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.